Adwokat
Przemysław Piotrowski

Kancelaria Adwokacka w Cieszynie

adwokat cieszyn

Obsługa prawna

Stała obsługa prawna – prowadzenie wszystkich bieżących i zleconych spraw prawnych Klienta.

Opinie prawne

Pogłębiona analiza prawna problemu/zagadnienia prawnego i przedstawienie jego możliwych rozwiązań.

prawnik cieszyn

Reprezentacja

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami, innymi podmiotami – stanowi prowadzenie sprawy w imieniu i na rzecz Klienta.

Pisma procesowe

Obejmuje spotkanie z Klientem, zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy bądź problemem prawnym, analizę optymalnych rozwiązań oraz sporządzenie pisma (na każdym etapie postępowania).

Negocjacje/mediacje

Udział w spotkaniach mających na celu porozumienie lub wypracowanie wspólnego stanowiska, m.in. przed wdaniem się w spór lub w trakcie postępowania przed sądem lub innym organem państwowym.

Porady prawne

Zapoznanie się z problemem prawnym Klienta, oraz przedstawienie propozycji rozwiązania problemu prawnego przekazane w formie ustnej podczas spotkania.

Adwokat udziela wsparcia prawnego w ramach tzw. nieodpłatnej pomocy prawnej w Cieszynie

OFERTA

Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo karne
Prawo gospodarcze
Doradztwo podatkowe
Stała obsługa prawna firm
 • przygotowywanie pism procesowych (pozwów, wniosków) i umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym
 • sporządzanie apelacji, kasacji
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucji
 • ugodowe rozwiązywanie sporów
 • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonania
 • rozwód i separacja
 • podział majątku wspólnego, majątkowe umowy małżeńskie, zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej
 • alimenty, egzekucję alimentów, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • mediacje rodzinne
 • obrona i reprezentacja podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego
 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
 • wnioski o dozór elektroniczny
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych
 • udział w spotkaniach z klientami
 • opiniowanie i sporządzanie projektów pism, umów, opinii prawnych
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi
 • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego
 • zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS
 • rozwiązywaniu i likwidacji spółek
 • przekształceniach i podziałach spółek
 • reprezentacja w kontrolach podatkowych
 • reprezentacja w kontrolach celno- skarbowych
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych, w tym również na etapie sądowo-administracyjnym
 • odwołania od decyzji podatkowych
 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów oraz opinii prawnych
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami oraz windykacja należności
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi

O MNIE

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

W 2018 r., uzyskał wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Cieszynie.

Dotychczasowe doświadczenie wykonywanego zawodu prawnika pozwala uznać, że główną sferą, w jakiej prowadzona jest pomoc prawna przez adwokata Przemysława Piotrowskiego są sprawy z zakresu prawa karnego, karno skarbowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego.

Adwokat Przemysław Piotrowski swoją praktykę w głównej mierze kieruje w stronę stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw wymagających wsparcia prawnego w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego jak również świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w postępowaniu sądowym i pozasądowym.

Współpracuje z podmiotami, których celem jest pomoc osobom potrzebującym oraz szerzącym wiedzę prawną, jak chociażby: cieszyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON.PL.

Przemysław Piotrowski

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Przemysław Piotrowski

ul. 3 maja 18/3, 43-400 Cieszyn

tel. 668 600 822

e-mail: biuro@adwokat-piotrowski.cieszyn.pl

Godziny otwarcia: Pon. - Pt. 8:30 - 18:00